Burs hizmetimiz hakkında bilgi almak ve burs başvurusunda bulunmak için tıklayınız
Hakkımızda

Tüzük

VAKIF TÜZÜĞÜ

Kuruluş

Madde l- Ben İbrahim Oğlu HAKKI EKŞİ, adımın ve ailemin adının hayırla anılmasını sağlamak; Türk Medeni Kanunu'nun vakıflara ilişkin genel hükümlerine uygun olmak üzere, bu resmi senette belirtildiği biçimde irademi açıklamak suretiyle bu vakfı kurduğumu beyan ve duyururum.

Vakfın Adı ve Merkezi

Madde 2- Kurduğum vakfın adı "HAKKI EKŞİ EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI" olup kısaca "HAKKI EKŞİ VAKFI" olarak anılacaktır. Vakfın merkezi; Halk caddesi Türbekapı sokak No:15/2 Üsküdar/İstanbul'dadır. Vakıf Merkezi olarak kullanılacak bu taşınmaz vakıf kurucusu ve mütevelli heyet üyelerine ait olup, vakıf merkezi olarak kullanıldığı müddetçe vakıfdan kira yada herhangi başka bîr bedel alınmayacaktır.

Vakfın Amacı ve yardım Konuları Madde 3- Hakkı Ekşi vakfının amacı 'Türk toplumunun milli ve kültürel varlığını koruyup geliştirmek için muhtaç durumda olanlara sağlık yardımlarında bulunmak ve bakımlarını sağlamak, evlenme çağına gelmiş gençlerin ihtiyaçlarını, Öğrencilerin öğretim ve eğitim giderlerini karşılamak" olup bu amaçla ilgili yardım konuları ve yapabileceği faaliyet konuları aşağıda 4. madde gösterilmiştir.


 Vakfın Faaliyet Konulan

Madde 4- Vakfın faaliyet konuları şunlardır;

a)  İmkanlardan yoksun bulunan çocukların, ilk.orta
ve yüksek öğrenimle  ilgili Öğretimlerinde gereksinme
duydukları   eğitim, ders kitap ve malzemelerinin
bedelleri  ve  benzeri  giderlerini  karşılamak,

b)  Öğretim ve eğitimlerini bitirdikten sonra,
imkanlardan yoksun bulunan çocukların meslek ve
işlerini kurabilmeleri için yardımda bulunmak ve onları
iş hayatına hazırlamak,

c)  İmkanlardan yoksun çocukların sağlık ve
bakımları ile ilgili tedavi, ilaç, klinik ve hastane giderleri
ile bakım giderlerinin karşılamak,

ç) İmkanlardan yoksun gençlerin evlenmeleri İle ilgili giderleri karşılamak,

d)  Yurtlar, pansiyonlar, kreşler açmak ve lojmanlar,
huzurevleri inşaa ederek, bu yerlerden yararlanacak
insanların   gerekli   ihtiyaçlarını   karşılamak,

e)      Vakıf amacı doğrultusunda sergiler, seminerler,
konferanslar, yurt İçi ve yurt dışı geziler düzenlemek,

f)        Ekonomik durumu uygun olmayan hastaların
organ nakli ve cerrahi müdahaleleriyle tedavi giderlerini
karşılamak,

g)     Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan
yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar
İle işbirliği yapmak, yerli ve yabancı vakıflardan yardım
almak ve bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmak,

h) Vakıf amacı kapsamında ilmi, edebi, ahlaki, mesleki yayınlarda bulunmak, dergi ve gazete çıkarmak, mütevelli heyetince uygun görülen yazarların eserlerini yayınlamak.

 Yararlanma Hakkının Yürütülmesi Madde 5- Hakkı Ekşi Vakfı'ndan yararlanma olanağına sahip olanlara, gereksinme duydukları yardımın yürütülmesi ya da kesilmesi ile ilgili esaslar, vakıf yönetim kurulunun teklifi ve vakıf mütevelli heyetinin onayı ile hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Hizmet İlkesi

Madde 6~Hakkı Ekşi Vakfı insan haklarına, yardımların yapılmasında ırk, dîn ve mezhep farkı gözetmeden ülkeye yararlı, bilgili, ahlaklı ve çalışkan insanların yetişmesini hizmet ilkesi olarak kabul etmiştir.

Hakki Ekşi Vakfının Malvarlığı Madde 7- Hakkı Ekşi Vakfının amacına özgülenen malvarlığı 50.000.000.000 TL. (Elli milyar Türk Lirası) ile vakıf kurucularının müştereken malik oldukları; İstanbul-Kadıköy, İçerenköy, 203 Pafta, 905 Ada ve 101 no'Iu parseldeki, İstanbul/Kadıköy-İçerenköy, Eski Kayışdağı Cad. No:87 adresinde kurulu bulunan binadaki 1-2-3-4-5-6 no'Iu dairelerdir.

Vakfın Organları

Madde 8- Hakkı ekşi Vakfının organları aşağıda

gösterilmiştir.

a)  Mütevelli Heyet

b)  Yönetim Kurulu

c)  Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti

Madde 9- Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi

altında imzalan bulunan gerçek kişilerden oluşur.


 Sonradan boşalan mütevelli heyet üyeliğine, mütevelli heyet kararı ile alınacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a)  Hakkı Ekşi füruundan olmak.

b)  Ekşi soyadını taşımak.

c)      18 yaşından küçük olmamak ve vakfı yaşatacak,
vakfın gayesi doğrultusunda çalışmalar yapabilecek
olgunlukta ve yeterlilikte bulunmak.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri

Madde 10- Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar

organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda

gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek.

b)Denetim Kurulunu seçmek.

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet
raporu ile denelim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,
yönetim kurulunun İbrası konusunda karar vermek.

ç) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

d)Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe
tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e)   Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine huzur
hakkı verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarını
belirlemek.

f)     Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler
yapmak.

g)  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları
belirlemek.

Mütevelli Heyetin Toplantı Nisabı ve Karar Nisabı Madde 11- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a)    Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması
konularını  görüşmek  üzere  Şubat  ayı içinde,

b)   Bütçe çalışma raporlarının onaylanması ile
seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere
kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca, vakıf yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı günüden önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyeti, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tamsayısının üçte birinden f 1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yandan bir fazladır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy haki vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir.

Yönetim Kurulu

Madde 12- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek en az üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin en az ikisinin mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Vakıf dışından yönelim kurulu üyelerinin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri yönetim kurulu başkan veya vekili tarafından göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere çoğunlukla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 13- Yönetim kurulu vakfın idare ve İcra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

h) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamada gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel
kişilerle hukuki mali ve sair konularda gerekli
girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar.

e)  Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden
belirlenmek kaydıyla vakfa sorumlu müdür atar, vakıf
genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler
oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f)   Vakıfta istihdam edilecek personelin atamasını
yapar, ücretlerini belirler, gerektiğinde işlerine son
verir.

g)    İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde
ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına va
kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri
yapar.

h) Vakfın muhasebe, vergi, bütçe ve sair işlemlerini takip eder, gelir gider cetvelleri ile bilançoları hazırlayarak ilgili idareye gönderir.

î) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

1) İlgili mevzuat ve vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim

kurulu genel ve belli konularda belirteceği esaslar

çerçevesinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını

temsilci atayarak, mukavele, hukuki belge, sözleşme

akdetmeye, borçlandırıcı muamele ifa etmeye yetkili

kılabilir.


 Denetim Kurulu

Madde 15- Denetim kurulu, Mütevelli heyet adına

vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş

bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyet üyelerinden

ya da çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışarıdan iki

yıl için seçilecek üç kişiden oluşur.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve

belgeler üzerinde yapar.

Huzur Hakkı

Madde 16- Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine

huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğine, verilecekse bunun miktarım mütevelli heyet belirler.

Hakkı Ekşi Vakfının Yapabileceği İşlemler Madde 17- Hakkı Ekşi Vakfı, Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere tüm hukuksal işlemlerde bulunmaya, her türlü hakları iktisaba ve borçlanmaya; her türlü mal ve haklan bağış , vasiyet ve diğer ölüme bağlı tasarruflar yoluyla yada satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca elindekileri de satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiraya vermeye, pay senetleri ve tahviller ile diğer menkul değerleri almaya, satmaya; diğer vakıflarla işbirliği yapmaya, yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar,gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya,bunlardan yardım almaya;bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, vakfın malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, taşınmaz malların intifa, irtifak, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu haklan kullanmaya, her türlü taşınır ve taşınmaz malları rehin almaya ve vermeye; vakıf amaç ve hizmet konularına gerçekleştirmek maksadıyla gerektiğinde Ödünç almaya,kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme İlkelerine göre çalışacak, iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın malvarlığını eksiltecek yada vakfa borç yükleyecek her türlü Gayrimenkul satımı, rehin, ipotek verilmesi veya diğer ayni hakların tesisi için Mütevelli heyetin üye tamsayısının dörtte üçü çoğunluğu ile karar almaları şarttır.

Mali Hükümler

Madde 18- Hakkı Ekşi Vakfının hizmet ve mali yılı, l Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Vakfın yıllık gelirlerinin %20'si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, %80'i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

Hakkı Ekşi Vakfının gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)  Vakfa yapılacak şartlı ve şartsız, ölüme bağlı
yada  bağlı   olmayan  nakdi   ve   ayni  bağışlar

b)  Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul
değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temettüler
ile bunların  satışlarından elde edilen gelirler

c)  Diğer gelirler


 Hakkı Ekşi Vakfı'nın Denetimi, Resmi Senet Değişikliği ve Sona Erme

Madde 19- Hakkı Ekşi Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine bağlı olup bu resmi senette, zamanın koşullarına ve değişen yasalara göre değişiklik yapılması, Mütevelli heyetin üçte iki çoğunlukla alınacak kararı, denetim makamının izni ve Mahkemenin onayı ile mümkündür.

Herhangi bir nedenle amacın gerçekleşmesinin imkansız bir duruma gelmesi halinde Hakkı Ekşi Vakfı Mütevelli heyetinin kararı, denetim makamının mütalaası ve Mahkemenin onayı ile sona erer. Bu durumda, dağılma bilançosu sonucu ortaya çıkan malvarlığı mütevelli heyetçe karar verilecek vakıf veya kuruma geçer.

Yukarıda on dokuz madde içeriğinde düzenlediğim Hakkı Ekşi Vakfı Resmi Senedinin onaylanmasında, denetim makamının izni ile Mahkemece tescil edilmesinde emek ve çabaları geçen yetkililere ; ileride görev alacak, yaşatacak ve destekleyecek kişilere şükranlarımı sunarken, ülkemizin hizmetinde yararlı çalışmalar yapacağına inandığım Ekşi Ailesi bireylerine tanınmış bulunan imkanlardan ötürü Yüce Allah'a hamd-ü sena ederim.

Geçici Hükümler

Geçici Madde l- Vakfın ilk mütevelli heyeti ve kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları aşağıdaki yazılı kişilerden oluşmuştur.

Hakkı Ekşi Libadiye Cad. Şekermaslağı Sk. No: 16

Üsküdar T.C.

İbrahim Ekşi Libadiye Cad. Şekermaslağı Sk. No: 16

Üsküdar T.C.


 İmdat Ekşi Libadiye Cad. Şekermaslağı Sk. No:16

Üsküdar T.C.

Süleyman Ekşi Libadiye Cad. Şekermaslağı Sk. No: 16

Üsküdar T.C.

Yüksel Ekşi Libadiye Cad. Şekermaslağı Sk. No:16

Üsküdar T.C.

İsmail Hakkı Ekşi Libadiye Cad. Şekermaslağı Sk.

No: J 6 Üsküdar T.C.

Geçici Madde 2- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda yazılı üyelerden oluşmuştur. Hakkı Ekşi İbrahim Ekşi

İmdat Ekşi

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

 

« Önceki Sayfa
Adres:  Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No. 38
Büyük Çamlıca Üsküdar İSTANBUL
Tel:  (0216) 532 91 01
Faks:  (0216) 523 17 00
© Copyright 2024, Hakkı Ekşi Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
Site Haritası » Tasarım & Yazılım: Birtek Bilişim